مقالات و داستانک ها

مقالات و داستانک ها


مقالات و داستانک ها


الف= بازارهای مالی اتحادیه اروپا
ب- بازارهای اوراق بهادار مشتقه سهام، یورونک لست بورس مادرید استکهام و....
ج- مدیریت مالی از منظر فقه امامیه
د- در مورد ابزارهای مشتقه چه می دانید؟ کلید واژه: قراداذآتی، پیمان آتیقرارداد اختیار معامله، سوآپ، ریسک
ه- نقش سکوک در تامین مالی
دکتر علیرضا خلیلی، رضا کیانی بهار95
مدیریت تولید ، رویکردی مشتری مداربه طرح ریزی و بهبود کیفیت محصول:
Quality function development and its extensions
دکتر امیر رضا آیت اللهل، رضا کیانی
کارسنجی: میزلن منصفانهکارو پرداخت دستمزد از بسیاری تضادها فیمابین کارگر و کارفرما جلوگیری می کند.
دکتر سید احمد حسینی، رضا کیانی
خلاصم کتاب بازاریابی و مدیریت بازار
مولفین: دکتر احمد روستا، دکتر داور ونوس،دکتر عبدالحمید ابراهیمی
گردآورندگان: رضا کیانی، مهدیس سلیمانی ، زهراحسنی قوامی

خلاصه کتاب بی نظیر پنجمین فرمان،(خلق سازمان یادگیرندن)
نویسنده: پیتر سنگه مترجمان: حافظ کمال هدایت و محمد روشن
گردآورنده رضا کیانی سازمان ندیریت صنعتی 1382

تفکر سیستمی: گردآوری مطالب از منابع مختلف.
گردآوذنده: رضا کیانی

کتاب مدیریت استراتژیک/ نویسنده فردآردیوید / ترجمخ:دکتر علی پارساییان و محمد اعرابی
گردآورنده: رضا کیانی

کتاب سیاست های پولی و مالی / نویسنده: دکتر دارستانی
گردآورنده: رضا کیانی

تجزیه و تحلیل سیستم / دکتر شمس السادات زاهدی
گردآورنده: رضا کیانیکارسنجی: میزلن منصفانه کارو پرداخت دستمزد از بسیاری تضادها فیمابین کارگر و کارفرما جلوگیری می کند.
دکتر سید احمد حسینی، رضا کیانی

خلاصه کتاب بی نظیر پنجمین فرمان،(خلق سازمان یادگیرندن)
نویسنده: پیتر سنگه مترجمان: حافظ کمال هدایت و محمد روشن
گردآورنده رضا کیانی سازمان ندیریت صنعتی 1382

تفکر سیستمی: گردآوری مطالب از منابع مختلف.
گردآوذنده: رضا کیانی

ترجمه داستانک های کوتاه:
1. مدیریت، علم، تیوری و عمل
2. تعریف مدیریت، ماهیت و اهداف آن
3. وظایف مدیریت
4. وظایف مدیریت در سطح سازمان مختلف
5. مهارتهای مدیریتی در سلسلع مراتبهای سازمان
6. نیوری مدیریت.
7. معیارهای تصمیم گیری
8. حقایق و تیوری ها3تعصب ناخودآگاه
9. هنری فایول اولین تیوریسین مدیریت.


Short story:
1. The – Tale heart. By Edgar Allan pea
2. July sees stay داستان اولیس
3. اداستان هومر Homer Story
4. اهمیت با پشتکار بودن The Importance of being earnest (by Oscar wide)
5. One they there is life
6. By (Sherlock Holmes) The speckled band
7. Be fining identity through folklore
8. more about marketing
9. other bank serviced
10. defining and analyzing markets
11. types of products and services
12. development of international business.